Jak możemy pomóc?

Kompleksowy model świadczenia usługi proinnowacyjnej jest propozycją przygotowaną dla firm z sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących wdrożyć innowacyjne idee biznesowe do rzeczywistości rynkowej.

Usługa nakierowana jest na poprawę konkurencyjności i innowacyjności firm. Zaproponowany przez nas model realizacji usługi stanowi logiczną sekwencję wsparcia oferowaną odbiorcom usługi podzieloną na etapy począwszy od usługi o charakterze diagnozującym potrzeby i sytuację przedsiębiorców, poprzez usługi informacyjne, usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym i wsparcie wdrożeniowe.

Oferowana przez nas Specjalistyczna Usługa Doradcza Proinnowacyjna skierowana jest do:

  • Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej w obszarach innowacyjnych
  • Obszary realizacji usługi doradczej proinnowacyjnej:

Innowacje organizacyjne

Polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Mają często charakter bezkosztowy
i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów.

Innowacje procesowe

Bardzo często powiązane z wprowadzeniem innowacji technicznych. Dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji, czy też procesie świadczenia usług.

Innowacje marketingowe

Dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług. Są to na przykład nowe opakowania, nowe formy reklamy, czy nowe strategie cenowe.

Często wszystkie typy innowacji występują łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych (wytwarzanie nowych produktów). W przedsiębiorstwach usługowych zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.
Świadczone przez Izbę usługi związane są z doradztwem przy wdrażaniu wszystkich typów Innowacji.

Usługa dotyczy opracowania:

  • W wyniku realizacji usługi zostaje przygotowana dokumentacja wykonawcza zawierająca analizę wynikową przeprowadzonej diagnozy potrzeb proinnowacyjnych w 4 perspektywach, audytu strategicznego oraz planu rozwojowego zawierającego zbiór rekomendowanych działań.

Założenia i możliwości

Cel wykonania usługi

Doskonałe narzędzie do analizy możliwych ścieżek wdrażania innowacji, a tym samym możliwości pozyskania nowych źródeł przychodów.

Metodyka wykonania usługi

Proponowany model świadczenia usługi proinnowacyjnej składa się z trzech etapów stanowiących logiczną sekwencję wsparcia (2 pierwsze etapy są obligatoryjne, etap 3 opcjonalny):

  1. Diagnoza potrzeb odbiorców: Audyt strategiczny

Podczas tego etapu następuje ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

  1. Opracowanie strategii rozwoju

Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

  1. Etap opcjonalny

Wdrożenie strategii rozwoju  - doradztwo w doborze dostawców poszukiwanych rozwiązań.

Rezultat wykonania usługi

Diagnoza potrzeb proinnowacyjnych firmy przygotowana w 4 perspektywach w postaci audytu strategicznego oraz planu rozwojowego zawierających zbiór rekomendowanych działań

Sad Sandomierski i Sandomierski Szlak Jabłkowy reprezentowały nas podczas Targów Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH, które odbyły...